สวัสดีครับ วันนี้มาเขียนเอนทรี่ขอความช่วยเหลือ จากผู้มีใจกุศลทุกท่านครับ 

เนื่องด้วยทางชมรม MadAss Club Thailand ซึ่งเป็นคลับคนรักมอเตอร์ไซค์ Sachs Bikes MadAss ได้ร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส โรงเรียนเล้อตอโกร จ.ตาก โดยมีรายละเอียดดังย่อหน้าถัดไปครับ 

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน เล้อตอโกร จ.ตาก

หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเล้อตอโกร ก่อตั้งเพื่อบริการการศึกษาสำหรับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงที่ขาดโอกาสทางการ ศึกษา ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี มีนักเรียนชั้นเตรียมความพร้อมถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน และยังมีการสอนหนังสือให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปด้วย ในขณะนี้อาคารเรียนของศูนย์มีการผุพัง และห้องน้ำไม่สมบูรณ์ ปัจจัยทางทุนทรัพย์ของชาวบ้านไม่มี ทางศูนย์เล็งเห็นความจำเป็น จึงได้นำเสนอโครงการมายังท่าน เพื่อขอรับความอนุเคราะห์ในการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของจำเป็นที่เหลือใช้ หรืออยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า อาหารแห้ง มายังท่านได้พิจารณาต่อไป

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียนแข็งแรง ถาวร
 2. เพื่อให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

เป้าหมายโครงการ

 1. จำนวนนักเรียน 42 คน
 2. บ้านเล้อตอโกร หมู่ 9 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150.

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

วิธีดำเนินการ

 1. สำรวจสิ่งของ อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน
 2. เสนอโครงการ
 3. ดำเนินการตามโครงการ
 4. รายงานผลการดำเนินการ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2552

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน

 1. ทุนทรัพย์ในการจัดซื้อไม้
 2. วัสดุ-อุปกรณ์ในการต่อเติมอาคารเรียน
 3. วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำห้องน้ำ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนมีอาคารเรียนที่แข็งแรงถาวร
 2. มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะใช้

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเล้อตอโกร และคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

 1. นายดิคือ เอกรัฐไพรพนา
 2. นายเซ่ทู เอกรัฐไพรพนา
 3. นายทูคาแฮ
 4. นายมุคา

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

 

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

ผู้เสนอโครงการ

 1. นายพิชัย ขจรคีรีรักษ์
 2. นายวิฑูรย์ บิติพนาวัลย์

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเล้อตอโกร เบอร์โทรศัพท์ 055-589-460 เบอร์โทรบ้านครูพิชัยที่ท่าสองยาง

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

รายละเอียดวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำ-ห้องส้วม

 • ปูนซีเมนต์ 20 ถุง ๆ ละ 140 บาท รวมเป็นเงิน 2800 บาท
 • ทราย 100 ปิ๊บ ราคาปิ๊บละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 2000 บาท
 • หิน 100 ปิ๊บ ราคาปิ๊บละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 2000 บาท
 • มือจับ 12 ตัว ราคาตัวละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 120 บาท
 • กลอน 6 ตัว ราคาตัวละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 60 บาท
 • สายยู 2 ชุด ราคาตัวละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 60 บาท
 • บานพับ 18 ชิ้น ราคาตัวละ 15 บาท รวมเป็นเงิน 270 บาท
 • ท่อ PVC 4 หุน 10 ตัว ราคาตัวละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท
 • ท่อ PVC 4 นิ้ว หนา 1 ท่อน ราคา 500 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท
 • กาวทาท่อ PVC 1 กระป๋อง 65 บาท รวมเป็นเงิน 65 บาท
 • เทปพันเกลียว 2 ม้วน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 20 บาท
 • ก๊อกน้ำ 4 หุน 4 ตัว ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 300 บาท
 • ข้อต่อตรง 4 หุน 8 ตัว ๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 48 บาท
 • ข้องอ 4 หุน 10 ตัว ๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 60 บาท
 • สามทาง 4 หุน 4 ตัว ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 40 บาท
 • เกลียวใน 4 หุน 4 ตัว ๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 24 บาท
 • ตะปู 2 นิ้ว 10 กิโลกรัม 66 บาท เป็นเงิน 660 บาท
 • ตะปู 3 นิ้ว 10 กิโลกรัม 58 บาท เป็นเงิน 580 บาท
 • ตะปู 4 นิ้ว 5 กิโลกรัม 58 บาท เป็นเงิน 290 บาท
 • ตะปู 5 นิ้ว 5 กิโลกรัม 58 บาท เป็นเงิน 290 บาท
 • ไม้ 1x10x6 จำนวน 600 แผ่น ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
 • ไม้ 2x4x6 จำนวน 100 แผ่น ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
 • ไม้ 2x6x6 จำนวน 50 แผ่น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
 • ค่าขนส่ง 1 เที่ยว ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93, 187 บาท

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

รายละเอียดการเดินทาง

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

20.00 น. ออกเดินทางจากศูนย์ไทเกอร์ เมเจอร์รัชโยธิน ระยะเวลาการเดินทางรวมแล้วเกือบ 600 กิโลเมตรไปอย่างเดียว น่าจะกินเวลาเกือบ 6-7 ชั่วโมงในการเดินทางหรือมากกว่านั้นจากกรุงเทพฯ - แม่สอด

... จากแม่สอดไปท่าสองยางอีก 78 กิโลเมตร หากรวมระยะการเดินทางก็จะกินเวลาไปเกือบ ๆ 8 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งยังไม่รวมกับระยะเวลาในการขึ้นดอยอีก 48 กิโลเมตร ระยะเวลาเฉพาะในการขึ้นดอยอีก 3-4 ชั่วโมง ในกรณีฝนไม่ตก

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

 โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

... เส้นทางจะเป็นขึ้นเขาสูงชัน ผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงพุทธ ผ่านไร่นาของชาวบ้าน ลุยลำธาร และโค้งหักศอกเยอะมาก บางช่วงมีหินกรวด และดินลื่น ๆ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ผมก้อล้มมา 2 รอบแล้วครับ และเนื่องจากโค้งเยอะมาก บางช่วงเป็นเหวลึก การขับขี่จึงต้องระวังเป็นพิเศษ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

... ต้องผ่านดอยเปปเปอร์ที่มีความสูง 1,325 เมตร จากระดับน้ำทะเล วิ่งเลาะบนสันเขาและยอดเขา บางทีอาจพบลมกรรโชกแรง และอาจจะเจอฝนระหว่างทาง ทางผมจึงขอความช่วยเหลือจากทาง อบต.ท่าสองยางในการขอสนับสนุนรถโฟร์วีลในการขนของบริจาคและเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่มีความประสงค์จะไม่นำ Madass และ Kikass ขึ้นไป ก็ให้ขึ้นรถโฟร์วีลไป แต่เกรงว่าของบริจาคจะเยอะมากอาจจะทำให้รถเพียงคันเดียวไม่พอ อาจจะต้องจ้างรถอีกคันเพื่อให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้โดยสารขึ้นไป อาจจะช่วยกันหารค่ารถรับจ้างไปกลับ 4,000 บาท

 

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

... จึงอยากแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ล่วงนี้เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมา และเด็ก ๆ ก็ขาดแคลนจริง ๆ ไฟฟ้ามีใช้ครับ แต่ได้มาจากพลังงานโซลาเซลล์สามารถใช้ไฟฟ้าได้จากโรงเรียนเท่านั้น และบริเวณรอบ ๆ ก็จะมีหมุ่บ้านของชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่เกือบ 52 ครอบครัว พูดภาษาไทยไม่ได้ แต่เด็ก ๆ ฟังพอจะเข้าใจ สภาพอาคารเรียนผุพังมาก พื้นดินทรุด เสาตอม่อปลวกกินอาจจะใช้งานได้อีกไม่นาน

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

... ในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่โรงเรียน 1 คืน สังเกตเห็นเด็ก ๆ จะคอยหาแมลงต่าง ๆ เกือบเก็บไว้คั่วกินและขนมที่ผมซื้อให้ไป แม้จะเป็นขนมที่เด็ก ๆ ในเมืองเห็นแล้วไม่ค่อยจะทานกันที่นี่เขาเรียกว่า "อร่อย" กินไปหัวเราะกันไป ดูแล้วมีความสุขครับ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมนอกจากเงินทุนและเงินบริจาค

 • รองเท้าแตะขนาดเด็กเล็ก
 • เสื้อผ้าเด็ก กางเกงขาสั้น, ขายาวได้หมดครับ
 • ขนมต่าง ๆ (ของเล่นไม่ต้องเยอะครับ)
 • และอื่น ๆ ที่ เพื่อน ๆ พี่ ๆ คิดว่ามีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ครูพิชัย ขจรคีรีรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 055-589-460
 • ศิริวัฒน์ อมรชัยวิทวัส (บอมส์) โทร. 080-066-4403

หรือโอนเงินบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี : ศิริวัฒน์ อมรชัยวิทวัส
เลขที่บัญชี : 040-240-1747
ประเภทบัญชี :
ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพานิชย์ สาขาซอยไชยยศ

สำหรับผู้ที่อยากจะส่งสินของมาร่วมทำบุญ สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ

บ.ไทก้า มอเตอร์เซลล์ จำกัด (รัชโยธิน) 1865 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บว่า (บริจาคโครงการโรงเรียนบ้านเล้อตอโกร จ.ตาก)

แล้วผมจะทำการแจ้งจำนวนยอดโอนมาให้ทราบเป็นระยะครับ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

รายละเอียดอาจจะยาวไปหน่อย แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเกิดความสบายใจนะครับ ถ้าใครสนใจอยากร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้โดยตรงกับผู้ที่ให้รายชื่อไว้ หรือตัวผมเองก็ได้ ทางโทร. 085-387-3895 หรือทางเมล์ shaimailbox@gmail.com หรือโอนเงินได้ตามเลขบัญชีที่บอก

ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านครับ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

 อัพเดทยอดบริจาค (เฉพาะในสายของผมนะครับ)

 • พระอัครกิตติ์ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร : 2,000 บาท และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 • คุณ Aphrodite : 999.99 บาท พร้อม เสื้อผ้าเด็ก และอื่น ๆ
 • คุณกิตติ : หนังสือนิท