สวัสดีครับ วันนี้มาเขียนเอนทรี่ขอความช่วยเหลือ จากผู้มีใจกุศลทุกท่านครับ 

เนื่องด้วยทางชมรม MadAss Club Thailand ซึ่งเป็นคลับคนรักมอเตอร์ไซค์ Sachs Bikes MadAss ได้ร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส โรงเรียนเล้อตอโกร จ.ตาก โดยมีรายละเอียดดังย่อหน้าถัดไปครับ 

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน เล้อตอโกร จ.ตาก

หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเล้อตอโกร ก่อตั้งเพื่อบริการการศึกษาสำหรับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงที่ขาดโอกาสทางการ ศึกษา ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี มีนักเรียนชั้นเตรียมความพร้อมถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน และยังมีการสอนหนังสือให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปด้วย ในขณะนี้อาคารเรียนของศูนย์มีการผุพัง และห้องน้ำไม่สมบูรณ์ ปัจจัยทางทุนทรัพย์ของชาวบ้านไม่มี ทางศูนย์เล็งเห็นความจำเป็น จึงได้นำเสนอโครงการมายังท่าน เพื่อขอรับความอนุเคราะห์ในการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของจำเป็นที่เหลือใช้ หรืออยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า อาหารแห้ง มายังท่านได้พิจารณาต่อไป

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียนแข็งแรง ถาวร
 2. เพื่อให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

เป้าหมายโครงการ

 1. จำนวนนักเรียน 42 คน
 2. บ้านเล้อตอโกร หมู่ 9 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150.

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

วิธีดำเนินการ

 1. สำรวจสิ่งของ อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน
 2. เสนอโครงการ
 3. ดำเนินการตามโครงการ
 4. รายงานผลการดำเนินการ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2552

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน

 1. ทุนทรัพย์ในการจัดซื้อไม้
 2. วัสดุ-อุปกรณ์ในการต่อเติมอาคารเรียน
 3. วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำห้องน้ำ

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนมีอาคารเรียนที่แข็งแรงถาวร
 2. มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะใช้

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเล้อตอโกร และคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

 1. นายดิคือ เอกรัฐไพรพนา
 2. นายเซ่ทู เอกรัฐไพรพนา
 3. นายทูคาแฮ
 4. นายมุคา

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

 

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

ผู้เสนอโครงการ

 1. นายพิชัย ขจรคีรีรักษ์
 2. นายวิฑูรย์ บิติพนาวัลย์

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเล้อตอโกร เบอร์โทรศัพท์ 055-589-460 เบอร์โทรบ้านครูพิชัยที่ท่าสองยาง

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

รายละเอียดวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำ-ห้องส้วม

 • ปูนซีเมนต์ 20 ถุง ๆ ละ 140 บาท รวมเป็นเงิน 2800 บาท
 • ทราย 100 ปิ๊บ ราคาปิ๊บละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 2000 บาท
 • หิน 100 ปิ๊บ ราคาปิ๊บละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 2000 บาท
 • มือจับ 12 ตัว ราคาตัวละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 120 บาท
 • กลอน 6 ตัว ราคาตัวละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 60 บาท
 • สายยู 2 ชุด ราคาตัวละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 60 บาท
 • บานพับ 18 ชิ้น ราคาตัวละ 15 บาท รวมเป็นเงิน 270 บาท
 • ท่อ PVC 4 หุน 10 ตัว ราคาตัวละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท
 • ท่อ PVC 4 นิ้ว หนา 1 ท่อน ราคา 500 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท
 • กาวทาท่อ PVC 1 กระป๋อง 65 บาท รวมเป็นเงิน 65 บาท
 • เทปพันเกลียว 2 ม้วน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 20 บาท
 • ก๊อกน้ำ 4 หุน 4 ตัว ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 300 บาท
 • ข้อต่อตรง 4 หุน 8 ตัว ๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 48 บาท
 • ข้องอ 4 หุน 10 ตัว ๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 60 บาท
 • สามทาง 4 หุน 4 ตัว ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 40 บาท
 • เกลียวใน 4 หุน 4 ตัว ๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 24 บาท
 • ตะปู 2 นิ้ว 10 กิโลกรัม 66 บาท เป็นเงิน 660 บาท
 • ตะปู 3 นิ้ว 10 กิโลกรัม 58 บาท เป็นเงิน 580 บาท
 • ตะปู 4 นิ้ว 5 กิโลกรัม 58 บาท เป็นเงิน 290 บาท
 • ตะปู 5 นิ้ว 5 กิโลกรัม 58 บาท เป็นเงิน 290 บาท
 • ไม้ 1x10x6 จำนวน 600 แผ่น ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
 • ไม้ 2x4x6 จำนวน 100 แผ่น ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
 • ไม้ 2x6x6 จำนวน 50 แผ่น ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
 • ค่าขนส่ง 1 เที่ยว ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93, 187 บาท

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

โรงเรียนบ้านเล้อตอโกร

รายละเอียดการเดินทาง

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

20.00 น. ออกเดินทางจากศูนย์ไทเกอร์ เมเจอร์รัชโยธิน ระยะเวลาการเดินทางรวมแล้วเกือบ 600 กิโลเมตรไปอย่างเดีย